Home PageKatalogCzasopisma polonijneArchiwum Jana KowalikaArchiwum Abpa GawlinyPublikacje ChrystusowówStudia TChrDarczyńcyHistoriaKontakt

 

© 2008 webmaster
monitoring pozycji

 

Biblioteka
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
im. ks. Jana Jabłońskiego TChr

    Studia Towarzystwa Chrystusowego

                 Polonia a mniejszości etniczne w krajach osiedlenia

 

                                 zeszyt 1 -     Spis treści
Jan Jozef Lipski, Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy, 3.
Ryszard Kantor, Potomkowie osadników z Polski we wsiach Istvanmajor i Derenk na Węgrzech.
             Ich kontakty z ludnością węgierska, 12.
Andrzej Posern-Zielinski, Budowa miedzyetnicznych więzi kulturowych w Stanach Zjednoczonych
             okresu międzywojennego: idee, programy i rezultaty, 27.
Andrzej Kapiszewski, Konflikty polsko - żydowskie w Stanach Zjednoczonych. Zarys problematyki do 1939 roku, 47.
Maria Paradowska, Współżycie grup etnicznych w Brazylii, 70.
Jan J. Smolicz, Etniczność i wielokulturowość Kościoła katolickiego w Australii, 98.