Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z siedzibą przy ul. Panny Marii 4; 61-108 Poznań, numer tel. +48 616472517, adres e-mail: nbibl@tchr.org
 2. Inspektorem Ochrony danych Osobowych w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej jest ks. Z. Kutnik TChr, adres e-mail: zkutnik@tchr.org
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, w tym w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione zobowiązane do zachowania poufności (pracownicy Biblioteki TChr).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów, zatem konieczne dla korzystania z usług Biblioteki.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
 8. Okres przez który dane są przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  – okres, który jest niezbędny do wykonywania zadań lub ochrony interesów Biblioteki,
  – okres korzystania z Biblioteki (czytelni).
 9. Likwidacja konta następuje natychmiastowo, gdy Czytelnik nie ma na koncie żadnych zaległości.